Hållbarhetsredovisning

Det har på senare tid skrivit mycket i media om hållbarhet. Åtskilliga konferenser har haft ämnet på sin agenda.

Från år 2017 började en ny lag gälla för stora företag och organisationer som innebär att skall redovisa sitt hållbarhetsarbete.

Kraven på hållbarhetsrapportering finns införda i årsredovisningslagen. I lagen anges att förtag som uppfyller mer än ett av följande krav: över 250 anställda, nettoomsättning över 350 Mkr, balansomslutning över 175 Mkr skall redovisa sitt hållbarhetsarbetet. Det som skall rapporteras är bl a miljöfrågor, sociala och personalrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, motverkan mot korruption. De riktlinjer som många svenska företag och statliga organisationer använder för sin hållbarhetsredovisning är GRI som står för Global Reporting Initiative.
Våra besökare på hemsidan Bromma bokföring berörs förmodligen inte av detta då de ej uppfyller de villkor som gör att man skall ha med hållbarhetsredovisning i årsredovisningen.
Det har visat sig att bolag med hög hållbarhet levererar bättre riskjusterad avkastning än bolag med låg hållbarhet. Här redogör Maria Mähl från Arabesque en bit in i programmet från EFN om hur det förhåller sig.